Pravno - normativni okvir poslovanja

 

PRAVILNICI:
PROCEDURE:
POSLOVNICI:
OSTALI DOKUMENTI:
Aktualno:
POPIS I TRAŽILICE PROPISA
 • Središnji katalog službenih dokumenata RH
 • Narodne novine - pretraživanje
 • IUS – INFO
 • Službeni glasnik Grada Zagreba - pretraživanje
 • Ministarstvo znanosti i obrazovanja – dokumenti – zakonski i podzakonski akti
 • Agencija za odgoj i obrazovanje - propisi
 • Službeni list Europske unije - pretraživanje
 •  MZO propisi
 • Ustav Republike Hrvatske, pročišćeni tekst („Narodne novine“ br. 85/10)
 • Opća uredba za zaštitu podataka (Službeni list Europske unije, UREDBA (EU) 2016/679 )
 • Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine“ br. 75/21)
 • Uredba o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila („Narodne novine“ br. 95/19)
 • Uredba o tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“ br. 92/21)
 • Naputak o brojčanim oznakama pismena te sadržaju evidencija uredskog poslovanja ("Narodne novine" br. 132/21. )
 • Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  („Narodne novine“ br. 87/0886/0992/10105/1090/115/1216/1286/12126/1294/13152/147/17, 68/1898/19, 24/20, 151/22)
 • Zakon o priznavanju i vrednovanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija („Narodne novine“ br. 69/22)
 • Zakon o ustanovama („Narodne novine“ br. 76/9329/9747/9935/08127/19, 151/22.)
 • Zakon o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/1385/15, 69/22)
 • Zakon o provedbi Opće Uredbe za zaštitu osobnih podataka („Narodne novine“ br. 42/18)
 • Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti ("Narodne novine" br. 46/22)
 • Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ br. 47/09, 110/21.)
 • Zakon o radu („Narodne novine“ br. 93/14, 127/17, 98/19, 151/22.)
 • Zakon o zaštiti na radu („Narodne novine“ br. 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18)
 • Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti („Narodne novine“ br. 17/19, 98/19., 114/22.)
 • Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16, 114/22.)
 • Zakon o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“ br. 111/18)
 • Zakon o arhivskom gradivu i arhivima („Narodne novine“ br. 61/18, 98/19, 114/22.)
 • Zakon o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 94/18)
 • Zakon o registru u javnom sektoru („Narodne novine“ br. 34/11)
 • Zakon o hrvatskom kvalifikacijskom okviru („Narodne novine“ br. 22/13, 41/16. − Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 64/18. i 47/20. − Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 20/21.)
 • Zakon o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu („Narodne novine“ br. 116/18, 85/22.)
 • Zakon o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja („Narodne novine“ br. 151/04)
 • Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda („Narodne novine“ br. 45/17, 114/18)
 • Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara ("Narodne novine" br. 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/0988/1061/1125/12136/12157/13152/14 , 98/15,44/17,90/18,32/20, 62/20, 117/21, 114/22.)
 • Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti („Narodne novine“ br. 79/07113/0843/09130/17114/1847/20134/20)
 • Zakon o proračunu ("Narodne novine" br. 144/21)
 • Državni pedagoški standard za srednjoškolsko obrazovanje („Narodne novine“ br. 63/08, 90/10)
 • Standard za školske knjižnice („Narodne novine“ br. 34/00)
 • Odluka o donošenju nastavnog plana za gimnazijske programe („Narodne novine“ br. 66/19)
 • Odluka o uvjetima za prijam učenika prvih razreda srednjih škola u učeničke domove u školskoj godini 2021./2022. („Narodne novine“ br. 61/21)
 • Odluka o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2021./2022. („Narodne novine“ br. 55/21)
 • Odluka o prestanku važenja Odluke o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja na virus sars-CoV-2 te posebne mjere obveznog predočenja dokaza o testiranju, cijepljenju ili preboljenju zarazne bolesti covid-19 radi ulaska u prostore javnopravnih tijela („Narodne novine“ br. 24/22.)
 • Odluka o materijalnim i nematerijalnim pravima, drugim naknadama te visini osnovice za obračun plaće službenika i namještenika u javnim službama ("Narodne novine br. 32/22. )
 • Odluka o isplati materijalnih i nematerijalnih prava te drugih naknada za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama ("Narodne novine br. 60/22. )
 • Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 112/1082/19, 43/20,100/21.)
 • Pravilnik o polaganju državne mature („Narodne novine“ br. 1/1341/19127/19)
 • Pravilnik o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole („Narodne novine“ br. 49/1547/17, 39/22. )
 • Pravilnik o srednjoškolskom obrazovanju darovitih učenika („Narodne novine“ br. 90/93)
 • Pravilnik o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnih povjerenstava („Narodne novine“ br. 67/14, 63/20)
 • Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera („Narodne novine“ br. 94/15, 3/17)
 • Pravilnik o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te ispravama u školskim ustanovama („Narodne novine“ br. 47/17, 41/19, 76/19)
 • Pravilnik o zajedničkome upisniku školskih ustanova u elektroničkome obliku – e-Matici („Narodne novine“ br. 86/15, 76/19, 38/20)
 • Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju („Narodne novine“ br. 24/15, )
 • Pravilnik o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima („Narodne novine“ br. 102/18., 59/19, 22/20.)
 • Pravilnik o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima („Narodne novine“ br. 132/13)
 • Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole („Narodne novine“ br. 67/1481/15, 53/21)
 • Pravilnik o provedbi nacionalne strategije za provedbu školske sheme voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda od šk. god. 2017./2018. do 2022/2023. („Narodne novine“ br. 93/21., 16/22., 97/22.)
 • Pravilnik o zaštiti, reviziji i otpisu knjižnične građe („Narodne novine“ br. 27/23.)
 • Pravilnik o načinu provođenja aktivnosti u školskim ustanovama na promicanju spoznaje o štetnosti uporabe duhanskih proizvoda za zdravlje („Narodne novine“ br. 176/03.)
 • Pravilnik o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu („Narodne novine“ br. 1/9680/99)
 • Pravilnik o normi rada nastavnika u srednjoškolskoj ustanovi („Narodne novine“ br. 94/10)
 • Pravilnik o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu i nastavnika u srednjem školstvu („Narodne novine“ br. 88/03)
 • Pravilnik o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima (“Narodne novine” br. 68/19, 60/20, 32/21)
 • Pravilnik o nagrađivanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima (“Narodne novine” br. 53/19, 30/22)
 • Pravilnik o vježbaonicama u srednjim školama (“Narodne novine” br. 11/94)
 • Pravilnik o djelokrugu rada tajnika te administrativno-tehničkim i pomoćnim poslovima koji se obavljaju u srednjoškolskoj ustanovi („Narodne novine“ br. 2/11)
 • Pravilnik o evidenciji radnog vremena za radnike školskih ustanova („Narodne novine“ br. 144/11)
 • Pravilnik o upravljanju dokumentarnim gradivom izvan arhiva („Narodne novine“ br. 105/20)
 • Pravilnik o postupku izbora radničkog vijeća („Narodne novine“ br. 3/16, 52/17, 138/20)
 • Pravilnik o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi ("Narodne novine" br. 101/17)
 • Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ br.124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20)
 • Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu („Narodne novine“ br. 37/22)
 • Pravilnik o doprinosima („Narodne novine“ br. 02/09, 09/09, 97/09, 25/11, 61/12, 86/13, 157/14, 128/17, 01/19)
 • Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine” br. 56/22., 127/22.)
 • Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama („Narodne novine” br. 51/18