POLITIKA PRIVATNOSTI

Politika privatnosti II. gimnazije (u daljnjem tekstu: Politika privatnosti) temelji se na odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Službeni list Europske unije L 119, 4.5.2016., str. 1., u daljnjem tekstu: Opća uredba o zaštiti podataka) te odredbama Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ br. 42/18.).

I. VODITELJ OBRADE PODATAKA

Voditelj obrade osobnih podataka koji se prikupljaju u obavljanju osnovne djelatnosti odgoja i obrazovanja kao javne službe, a putem ove mrežne stranice je II. gimnazija iz Zagreba, Križanićeva 4, koja u odnosu na osobne podatke učenika, roditelja ili skrbnika naših učenika te gostiju i posjetitelja, u skladu sa zakonskim odredbama nastupa u ulozi voditelja obrade koji određuje svrhe i načine obrade osobnih podataka te brine o osiguravanju svih mjera zaštite odnosno sigurnosti osobnih podataka.

Ističemo da kada mrežna stranica školske ustanove sadrži poveznice na druge web stranice i stranice na društvenim mrežama, da se na njih ne odnosi ova Politika privatnosti. Naša je preporuka da pročitate uvjete zaštite privatnosti svake web stranice i društvene mreže koju posjetite, a posebno obratite pozornost gdje ostavljate podatke.

II. NAČELA OBRADE OSOBNIH PODATAKA:

  • zakonitost, transparentnost i najbolja praksa,
  • ograničena obrada i smanjenje količine podataka,
  • točnost i potpunost osobnih podataka,
  • ograničena pohrana,
  • cjelovitost i povjerljivost podataka,
  • odgovornost, povjerenje i poštena obrada,
  • oportunost (svrhe obrade),
  • obrada u neimenovanom (anonimiziranom) obliku.

Politika privatnosti primjenjuje se na sve usluge koje korisnicima (učenicima/ roditeljima/ skrbnicima/ posjetiteljima) pruža školska ustanova.

III. CILJ/ SVRHA

Cilj Politike privatnosti je na jasan i transparentan način upoznati korisnike usluga s postupcima obrade njihovih osobnih podataka, njihovim pravima, sa svrhama obrade njihovih podataka, kao i pravnim osnovama na kojima se temelji obrada osobnih podataka.

IV. PRAVNA OSNOVA OBRADE OSOBNIH PODATAKA

Pojmovi privatnost pojedinaca i zaštita osobnih podataka Ustavom su utvrđena ljudska prava (poglavlje III. Zaštita ljudskih prava i temeljnih sloboda Ustava RH).

1) članak 6. stavak 1. točka c) Opće uredbe; Obrada osobnih podataka na temelju pravne (zakonske) obveze,

2) članak 6. stavak. 1. točka b) Opće uredbe; Obrada osobnih podataka na temelju nužnosti za sklapanje i izvršavanje ugovora,                                                                                         

3) članak 6. stavak 1. točka f) Opće uredbe; Obrada osobnih podataka na temelju legitimnog interesa,

4) članak 6. stavak 1. točka a) Opće uredbe; Obrada osobnih podataka na temelju privole/suglasnosti,

5) članak 6. stavak 1. točka e) Opće uredbe; Obrada osobnih podataka na temelju nužnosti za izvršavanje zadaće u javnom interesu ili izvršavanja službenih ovlasti voditelja obrade.

1.) Obrada osobnih podataka na temelju pravne (zakonske) obveze u smislu članka 6. stavak 1. točke c) Opće uredbe

Školska ustanova većinu osobnih podataka učenika i njihovih roditelja, zaposlenika, kandidata za zasnivanje radnog odnosa i članova Školskog odbora obrađuje na temelju pravne (zakonske) obveze. Zakonom ili drugim propisom utemeljenim na zakonu (Pravilnicima i sl.) jasno je propisana obveza školske ustanove koja se odnosi na obradu osobnih podataka te je takva obrada nužna radi poštivanja pravnih obveza školske ustanove. Školska ustanova obvezna je prikupiti, a ispitanik je obvezan dostaviti tražene podatke koji se obrađuju temeljem pravne/zakonske obveze.

Zakonska osnova obrade osobnih podataka očituje se u primjerima:

A) Obrada osobnih podataka učenika i njihovih roditelja/ skrbnika

Škola osobne podatke učenika i njihovih roditelja/ skrbnika obrađuje na temelju obveza koje proizlaze iz Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi u zakonom određene svrhe.

Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama propisano je kako se u školama vodi pedagoška dokumentacija i evidencija o učenicima, praćenju nastave i drugim oblicima odgojno-obrazovnog rada, upisu i ispisu učenika, ocjenjivanju i uspjehu učenika, pedagoškim mjerama i ispitima (obavijest o ostvarenim rezultatima na kraju prvog obrazovnog razdoblja, svjedodžba, prijepis ocjena kada učenik prelazi iz jedne škole u drugu, matična knjiga, dnevnik rada, imenik učenika).

Nadalje, Pravilnikom o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama koji je donesen na temelju navedenog Zakona propisano je koje sve osobne podatke određene evidencije i dokumentacije moraju sadržavati.

Zaključno, ovdje se radi o osobnim podacima učenika i roditelja/ skrbnika koje je školska ustanova u svrhu vođenja navedenih evidencija obvezna obrađivati te ih je roditelj/ skrbnik obvezan dostaviti školskoj ustanovi. U ovom slučaju roditelj/ skrbnik ne može odbiti dostaviti tražene podatke.

B) Obrada osobnih podataka zaposlenika

Školska ustanova osobne podatke zaposlenika obrađuje na temelju obveza koje proizlaze iz Zakona o radu te ostalih propisa kojima se propisuje postupanje s osobnim podacima zaposlenika (Zakon o mirovinskom osiguranju, Zakon o zdravstvenom osiguranju, Zakon o porezu na dohodak, Kolektivni ugovor/i, Pravilnik o radu, itd.). Zakonom o radu  kao posebnim zakonom propisana su prava i obveze zaposlenika i poslodavca. Zakonom o radu propisano je da se osobni podaci radnika smiju prikupljati, obrađivati, koristiti i dostavljati trećim osobama samo ako je to određeno tim ili drugim zakonom, ili ako je to potrebno radi ostvarivanja prava i obveza iz radnog odnosa, odnosno u vezi s radnim odnosom. Također je propisano da osobne podatke radnika smije prikupljati, obrađivati, koristiti i dostavljati trećim osobama samo poslodavac ili osoba koju za to posebno opunomoći poslodavac. Zasnivanjem radnog odnosa stvaraju se određena prava i obveze koje se odnose na školsku ustanovu i zaposlenika; zaključivanjem ugovora o radu nužno započinje obrada osobnih podataka zaposlenika. Školska ustanova obvezna je u svrhu ostvarivanja prava te ispunjenja zakonski propisanih obveza prikupiti propisanu dokumentaciju o radniku kako bi se nedvojbeno utvrdio identitet i vjerodostojnost osobnih podataka, ali i ispunila obveza dokazivanja identiteta i relevantnosti osobnih podataka prema drugim institucijama/ tijelima (Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Agencija za odgoj i obrazovanje, Hrvatski zavod za zapošljavanje, Porezna uprava i druge relevantne institucije). Na temelju Zakona o radu donesen je Pravilnik  o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima koji propisuje koje sve osobne podatke školska ustanova mora prikupljati u svrhu vođenja evidencije o radnicima. Na temelju tog Pravilnika školska ustanova počinje voditi evidenciju o radnicima s datumom početka rada i ažurno je vodi do prestanka rada zaposlenika kod poslodavca te istu čuva u zakonski propisanim rokovima. Navedenim Pravilnikom regulirano je da svaku promjenu osobnih podataka zaposlenik ima obvezu prijaviti školskoj ustanovi odmah, a najkasnije u roku od osam dana od dana nastanka promjene.

Zaključno; kad se radi o osobnim podacima koji su taksativno nabrojani u Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima, zaposlenik je iste obvezan dostaviti te ih je školska ustanova u navedene svrhe obvezna obrađivati.

C) Obrada osobnih podataka kandidata koji sudjeluju u natječaju za zasnivanje radnog odnosa

Školska ustanova osobne podatke kandidata koji sudjeluju u natječaju za zasnivanje radnog odnosa obrađuje na temelju obveza koje proizlaze iz Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te ostalih propisa kojima se regulira natječajna procedura. Osobni podaci kandidata prijavljenih na natječaj prikupljaju se i obrađuju sa svrhom provedbe natječaja te utvrđivanja uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, odnosno ne/ postojanja zapreka za zasnivanje radnog odnosa. Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi propisani su uvjeti i prepreke za zasnivanje radnog odnosa. Školska ustanova obvezna je utvrditi ispunjava li kandidat propisane uvjete, odnosno postoje li zapreke za zasnivanje radnog odnosa te će u tu svrhu od kandidata prikupiti potrebnu dokumentaciju koja sadrži osobne podatke. Primjerice, školska ustanova tražiti će da kandidati prijavljeni na natječaj dostave dokaz o završenom stupnju obrazovanja, ili dokaz da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak i slično.

Također, na temelju obveze iz Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, školska ustanova je donijela Pravilnik o zapošljavanju kojim se utvrđuje način i postupak zapošljavanja te procjena i vrednovanje kandidata. Navedenim Pravilnikom propisan je sadržaj natječaja, propisano je da se u prijavi navode osobni podaci podnositelja prijave i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje. Uz prijavu se prilažu životopis i dokazi o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja. Ako žele sudjelovati u natječaju kandidati koji se prijavljuju dužni su školskoj ustanovi dostaviti propisanu dokumentaciju i osobne podatke. U slučaju da kandidati odbiju dostaviti tražene podatke i dokumentaciju, njihova se prijava ne može razmatrati te oni neće moći sudjelovati u natječajnom postupku.

D) Obrada osobnih podataka članova Školskog odbora

Školska ustanova obrađuje osobne podatke članova Školskog odbora na temelju zakonske obveze koja proizlazi iz Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te ostalih važećih propisa. Primjerice, Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi propisani su uvjeti i zapreke za imenovanje članova Školskog odbora. Školska ustanova sa svrhom provjere i utvrđivanja propisanih uvjeta, tražit će od članova dokumentaciju odnosno osobne podatke koji su potrebni za postupak utvrđivanja ispunjava li član uvjet te postoje li zapreke za obnašanje dužnosti. Školska ustanova koristit će kontakt podatke članova za potrebe dostave poziva na sjednicu i dostave dnevnog reda sjednice, a za potrebu isplate naknade za rad na sjednicama obvezna je prikupiti podatke o nazivu banke i računu za isplatu. 

E) Obrada osobnih podataka vanjskih suradnika

Školska ustanova obrađuje osobne podatke vanjskih suradnika na temelju pravne obveze koja proizlazi iz Zakona o javnoj nabavi, pripadajućih podzakonskih propisa i Pravilnika o jednostavnoj nabavi koji je donijela školska ustanova.

U postupku javne i jednostavne nabave ponuditelj dostavlja traženu dokumentaciju školskoj ustanovi kojom se dokazuje udovoljavanje uvjetima iz dokumentacije o nabavi. Ako je kao uvjet postavljena stručnost, prethodno iskustvo te obrazovanje ponuditelja, odnosno zaposlenika ponuditelja te drugi uvjeti provjera kojih nužno podrazumijeva i obradu osobnih podataka, ponuditelji su tražene podatke dužni dostaviti. U suprotnom, njihove ponude neće se razmatrati.                                                                                                                                      

2.) Obrada osobnih podataka na temelju nužnosti za sklapanje i izvršavanje ugovora u smislu članka 6. stavak. 1. točke b) Opće uredbe

Ako sklapanje ugovora s vanjskim suradnicima nije regulirano Zakonom o javnoj nabavi, odnosno ako se radi o nabavi manje vrijednosti ispod pragova za javnu i jednostavnu nabavu, pravni temelj za obradu nije pravna obveza školske ustanove već pravnu osnovu nalazimo u čl. 6. st.1. točka c) Uredbe – Obrada je nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora. Školska ustanova obrađivat će samo one podatke koji su nužni za ishođenje ponuda, provjeru ispunjavanja uvjeta na strani vanjskih suradnika te sklapanje i izvršavanje ugovora.

Na primjer, škola će tražiti od vanjskih suradnika podatke i dokumentaciju o stručnoj spremi ukoliko je ista uvjet za pružanje usluge koja je predmet sklapanja ugovora, podatke o banci i broju računa u svrhu isplate naknade, podatke o identitetu koji čine nužni sastojak ugovora itd. Osobni podaci koji su nužni za sklapanje i izvršavanje određenog ugovora su obvezni i suradnici ih moraju dostaviti školi, u protivnom neće doći do sklapanja ugovora.

3.) Obrada osobnih podataka na temelju legitimnog interesa škole u smislu članka 6. stavak 1. točke f) Opće uredbe

A) Videonadzor

Školska ustanova koristi sustav videonadzora na temelju legitimnog interesa, a u svrhu zaštite osoba i imovine. Sustavom videonadzora obuhvaćen je ulaz i unutarnji prostor školske ustanove. Sustav videonadzora ne obuhvaća učionice, radne prostorije, prostorije za odmor, osobnu higijenu i presvlačenje. Na ulasku u školsku ustanovu u perimetru snimanja istaknuta je obavijest da je objekt pod videonadzorom. Na navedenoj obavijesti nalaze se podaci o školskoj ustanovi - voditelju obrade podataka, svrsi obrade, vremenu čuvanja snimki i kontakt putem kojeg ispitanici mogu ostvariti svoja prava.

Školska ustanova donijela je vlastiti Pravilnik o korištenju sustava videonadzora sukladno odredbama Zakona o zaštiti na radu i Pravilnika o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima.

B) Objave osobnih podataka na službenoj web stranici

Grupne fotografije i videozapise na kojima se nalaze učenici, zaposlenici, roditelji učenika i drugi ispitanici/korisnici objavljuju se na službenim mrežnim stranicama školske ustanove na temelju legitimnog interesa, a u svrhu promidžbe školske ustanove i odgojno-obrazovnih programa.

Ističemo da se u ovom slučaju radi o fotografijama i videozapisima nastalim na priredbama i aktivnostima koje su predviđene školskim kurikulumom te da se ne radi o izdvojenim pojedinačnim fotografijama u kojima se pojedinci ciljano izdvajaju iz mase. Također, ovim putem želimo obavijestiti roditelje/ skrbnike, učenike, zaposlenike te sve ostale osobe koje namjeravaju biti nazočni na pojedinim priredbama i aktivnostima školske ustanove, da će se iste snimati i fotografirati u svrhu promidžbe školske ustanove i odgojno-obrazovnih programa.

Zaključno: naglašavamo da se školska ustanova poziva na legitimni interes kao pravnu osnovu za obradu osobnih podataka u onim situacijama kada na to prema važećim propisima ima pravo, ali ne i obvezu. Dakle, školska ustanova u takvim situacijama „može“, ali nije „obvezna“ vršiti obradu. Na primjer, Zakon o zaštiti na radu i Zakon o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka predviđaju mogućnost obrade putem videonadzornog sustava, dakle tim odredbama nije propisana obveza postavljanja videonadzora, već mogućnost, svrha i uvjeti korištenja istog. Na voditelju obrade je da u svakom pojedinačnom slučaju provede test razmjernosti kako bi utvrdio prevladava li legitimni interes za zaštitom osoba i imovine putem videonadzora nad zaštitom privatnosti ispitanika te da na temelju toga odluči postoji li za namjeravanu obradu valjana pravna osnova odnosno legitimni interes.

Korisnik/ispitanik može u svakom trenutku na temelju svoje posebne situacije uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega, a koje školska ustanova obrađuje na osnovu legitimnog interesa. Prigovor mora biti obrazložen. Nakon što korisnik/ispitanik uloži prigovor školska ustanova će prestati obrađivati njegove osobne podatke, s iznimkom ako dokaže da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu koji nadilaze interese, prava i slobode korisnika/ispitanika koji je uložio prigovor, ili je pak obrada nužna radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.

4.) Obrada osobnih podataka na temelju privole/suglasnosti u smislu članka 6. stavak 1. točke a) Opće uredbe

Školska ustanova obrađuje osobne podatke na temelju privole/suglasnosti u onim situacijama kada ne postoji druga valjana pravna osnova za obradu. Za svaku takvu obradu školska ustanova će zatražiti privolu korisnika/ispitanika. Privola se može dati za samo jednu prigodu, a također, moguće je dati privolu za obradu koja se ponavlja.

Na primjer, školska ustanova će od roditelja učenika zatražiti privolu za objavu fotografija, radova ili uspjeha njihove djece/učenika na službenoj web stranici škole koja će vrijediti od dana potpisivanja sve do završetka školovanja, odnosno do trenutka opoziva. Dakle, roditelj može u svakom trenutku opozvati danu privolu za objavljivanje podataka. Kada roditelj opozove danu privolu školska ustanova će prestati objavljivati fotografije, radove ili uspjehe njegova djeteta/učenika. Punoljetni učenik sam daje i povlači privolu.

Primjerice, školska ustanova od kandidata koji sudjeluju u natječaju za zasnivanje radnog odnosa dužna je zatražiti privolu ako želi koristiti njihovu dokumentaciju i podatke u svrhu kontaktiranja za slučaj da se ukaže potreba za novim zapošljavanjem.

Kako je prethodno navedeno, pored privole koja će vrijediti za određeni period, privolu je moguće dati i za pojedinačne prigode, na primjer za objavu fotografija točno određene priredbe/ manifestacije, natjecanja i slično.

5.) Obrada osobnih podataka na temelju nužnosti za izvršavanje zadaće u javnom interesu ili izvršavanja službenih ovlasti voditelja obrade u smislu članka 6. stavak 1. točke e) Opće uredbe

Školska ustanova će obrađivati osobne podatke u situacijama kada je takva obrada nužna za izvršavanje zadatka koji se provodi u javnom interesu ili je nužna za izvršavanje javne ovlasti. Školska ustanova obrađuje osobne podatke na temelju nužnosti izvršavanja službene ovlasti u situacijama kada u svezi s poslovima koje obavlja na temelju javnih ovlasti (čl. 3. st. 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi) odlučuje o pravu, obvezi ili pravnom interesu učenika, roditelja ili skrbnika učenika ili druge fizičke osobe, primjenjujući Zakon o općem upravnom postupku, ali i u svim drugi slučajevima kada obavlja navedene poslove, a obrada je nužna za obavljanje određenog posla.

Na primjer: kada je dostava određene dokumentacije, odnosno dokaza kao i saslušanje svjedoka nužno kako bi se riješila upravna stvar, a škola ne posjeduje te podatke, od ispitanika će zahtijevati da dostavi tražene podatke. 

Kao primjer obrade koja se provodi u javnom interesu možemo navesti obradu osobnih podataka o zdravlju učenika i zaposlenika u kontekstu situacije uzrokovane epidemijom virusa Covid-19, u svrhu pridržavanja mjera zdravstvene zaštite.

Dobar primjer obrade koja se provodi u javnom interesu ili pri izvršavanju službene ovlasti je suradnja i razmjena informacija koja se odvija na razini škola-liječnik školske medicine (Zavod za javno zdravstvo) u svrhu preventivne medicinske zaštite djece i zaposlenika škole.

Obrada osobnih podataka za potrebe provedbe nastave na daljinu

Dobar primjer obrade koja je nužna za izvršavanje zadaće u javnom interesu je obrada osobnih podataka za potrebe provedbe nastave na daljinu.

Tijekom izvanrednih okolnosti uzrokovanih epidemijom/pandemijom, a na temelju mjera nadležnih tijela, školska ustanova po potrebi te u skladu s propisanim mjerama zaštite, organizira i provodi nastavu na daljinu.                         

Školska ustanova u svrhu organizacije i provedbe nastave na daljinu te vrednovanja učenika prilikom pohađanja iste, u određenim slučajevima vrši obradu osobnih podataka učenika i nastavnika.

Školska ustanova osobne podatke učenika i nastavnika prikuplja putem razmjene sadržaja za vrijeme sudjelovanja u Virtualnim učionicama (videozapisi, fotografije, radovi učenika te ostali podaci koji se razmjenjuju za vrijeme virtualne nastave).

U skladu s načelom smanjenja količine podataka školska ustanova prikuplja minimalnu količinu podataka nužnu za provedbu nastave i vrednovanje učenika. Prikupljeni podaci pohranjuju se na računalima zaštićenima korisničkim imenom i lozinkom, a koja se nalaze u prostorijama pod ključem ovlaštenih osoba te se čuvaju onoliko dugo koliko je to nužno za potrebe provedbe nastave na daljinu i vrednovanja učenika za vrijeme trajanja online nastave. Odmah po prestanku svrhe za koju su podaci prikupljeni, isti se bez odlaganja brišu.

Nastava na daljinu predstavlja oblik učenja i poučavanja u kojemu se ne ostvaruje fizička prisutnost učenika i nastavnika, već se proces učenja i poučavanja odvija u virtualnom okruženju uz podršku digitalnih tehnologija. Školska ustanova prilikom odabira najprikladnijeg sustava za provođenje nastave na daljinu uzima u obzir specifičnosti sustava/alata, sadržaj te zaštitu privatnosti korisnika prilikom korištenja istog. Školska ustanova za potrebe organizacije i provođenja nastave na daljinu koristi GOOGLE CLASSROOM online sustav/ alat.

Detaljnije informacije o samom sustavu, kao i načinu funkcioniranja istog mogu se pronaći na sljedećoj poveznici: https://www.carnet.hr/usluga/udaljenoucenje/

Službena internetska stranica školske ustanove i "kolačići"

Na službenoj internetskoj stranici školske ustanove https://druga.hr/ koriste se tzv. “kolačići” (cookies) - tekstualne datoteke koje na računalo korisnika smješta internetski poslužitelj (server), putem kojeg davatelj usluge pristupa Internetu (ISP) prikazuje web stranicu.

„Kolačići“ nastaju kada preglednik na uređaju korisnika/ispitanika učita posjećeno mrežno odredište, koje potom šalje podatke pregledniku te izrađuje tekstualnu datoteku (kolačić). Preglednik dohvaća i šalje kolačić na poslužitelj internetske stranice prilikom povratka korisnika/ispitanika na njega. Na našoj stranici koriste se samo tehnički kolačići (obavezni kolačić) koji se ne mogu isključiti i koji su nužni za funkcioniranje Internet mjesta.

V. PRAVA ISPITANIKA U VEZI OBRADE OSOBNIH PODATAKA

Svaki korisnik/ispitanik ima, pod uvjetima iz Opće uredbe o zaštiti podataka, pravo na pristup svojim osobnim podacima koje školska ustanova prikuplja, pravo na brisanje, pravo na ograničenje obrade, pravo na prigovor, pravo na prenosivost podataka te pravo na ispravak osobnih podataka ako su oni neispravno/netočno navedeni.

Pravo na pristup osobnim podacima - Školska ustanova se kao voditelj obrade obvezuje na temelju podnesenog pisanog zahtjeva korisnika/ispitanika, koji zahtjev može biti i u obliku elektroničke pošte, omogućiti pristup osobnim podacima koje obrađuje o njima, informirati ih o svrsi obrade osobnih podataka u koju se obrađuju, o vrsti osobnih podataka koji se obrađuju, o primateljima ili kategorijama primatelja kojima su osobni podaci otkriveni ili će im biti otkriveni, o predviđenom vremenskom razdoblju obrade ili o kriterijima koji se koriste za utvrđivanje tog razdoblja.

Pravo na ispravak netočnih podataka - Škola će kao voditelj obrade omogućiti ispravak netočnih osobnih podataka u svakom pojedinom slučaju kada se utvrdi da prikupljeni osobni podaci o korisniku nisu točni ili je došlo do promjene podataka korisnika/ispitanika.

Pravo na brisanje osobnih podataka - Škola će izvršiti brisanje osobnih podataka korisnika/ispitanika u sljedećim slučajevima:

a) kada osobni podaci korisnika/ispitanika više nisu nužni za ispunjenje svrhe obrade, odnosno prestankom svrhe obrade osim ako je posebnim zakonom propisano vremensko razdoblje čuvanja osobnih podataka (primjerice, kada je posebnim zakonom propisano kako se podaci čuvaju trajno);

b) kada korisnik/ispitanik povuče privolu kao pravni temelj za obradu podataka, a ne postoji druga pravna osnova za obradu podataka;

c) kada korisnik/ispitanik uloži prigovor na obradu podataka (vidi više pod naslovom Pravo na ulaganje prigovora)

d) kada su osobni podaci nezakonito obrađeni;

e) kada se osobni podaci moraju brisati radi ispunjenja pravnih obveza iz prava Europske unije ili prave države članice kojem podliježe voditelj obrade podataka;

Pravo na ograničenje obrade podataka - Ograničenje obrade osobnih podataka školska ustanova će osigurati u slučajevima kada korisnik/ispitanik osporava točnost podataka, kada je obrada nezakonita, a korisnik/ispitanik se protivi brisanju podataka te umjesto toga traži ograničenje njihove uporabe, kada voditelj obrade više ne treba osobne podatke za potrebe obrade, ali korisnik/ispitanik traži podatke za ostvarenje pravnih zahtjeva, kao i u slučaju kada korisnik/ispitanik uloži prigovor na obradu osobnih podataka.

Pravo na prenosivost podataka - Prenosivost osobnih podataka drugom voditelju obrade školska ustanova će provesti na zahtjev korisnika/ispitanika, pod uvjetom da je isti za takav prijenos dao svoju privolu, a obrada se provodi automatiziranim putem, kao i pod uvjetom da je takav prijenos tehnički izvediv.

Pravo na ulaganje prigovora - Korisnik/ispitanik ima pravo na ulaganje prigovora na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega ako se podaci ne obrađuju temeljem zakonske osnove voditelja obrade. U tom slučaju školska ustanova će, kao voditelj obrade, prestati obrađivati osobne podatke.

Gdje se osobni podaci obrađuju - Osobne podatke korisnika/ispitanika školska ustanova obrađuje u Republici Hrvatskoj.

Pod kojim uvjetima se osobni podaci prosljeđuju trećima - Osobne podatke korisnika/ispitanika školska ustanova prosljeđuje trećim osobama (uključujući nadležna tijela) samo u sljedećim slučajevima:

a) privole korisnika/ispitanika;

b) radi ispunjenja zakonskih obveza školske ustanove;

c) kada je takva obrada nužna radi zaštite ključnih interesa korisnika/ispitanika.

Upravljanje privolama - Aktivna uloga korisnika/ispitanika u zaštiti privatnosti ogleda se u davanju privola kao dobrovoljnog, posebno informiranog i nedvosmislenog izražavanja želja korisnika/ispitanika kojima on ili njegov zakonski zastupnik izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom daje pristanak za obradu osobnih podataka. Upravljanje privolama podrazumijeva mogućnost da korisnik/ispitanik aktivnom i nedvosmislenom radnjom, zastupan od strane zakonskih zastupnika, ovlasti školsku ustanovu na prikupljanje i obradu pojedinih osobnih podataka u jednu ili više svrha (privola ispitanika), odnosno da na jednak način povuče ranije danu privolu radi prikupljanja i obrade osobnih podataka, u jednu ili više svrha.

VI. SIGURNOST OSOBNIH PODATAKA

Školska ustanova prikuplja i obrađuje osobne podatke na način kojim se jamči odgovarajuća sigurnost i povjerljivost u njihovoj obradi te na način koji omogućava učinkovitu primjenu načela zaštite podataka, smanjenje količine podataka, opseg njihove obrade, razdoblje pohrane i njihovu dostupnost. Školska ustanova poduzima sve odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere zaštite kako bi se spriječilo slučajno ili nezakonito uništavanje, gubitak, izmjene, neovlašteno korištenje, otkrivanje, uvid ili pristup podatcima.

Svi zaposlenici školske ustanove i članovi tijela upravljanja, stručnih i drugih tijela školske ustanove obvezuju se na čuvanje osobnih podataka potpisivanjem izjave o povjerljivosti. Ravnatelj i svi zaposlenici obvezni su kao profesionalnu tajnu odnosno kao drugu odgovarajuću vrstu tajne, sukladno zakonu kojim se uređuje tajnost podataka, čuvati sve osobne i druge povjerljive podatke koje saznaju u obavljanju svojih dužnosti. Navedena obveza traje i nakon prestanka obavljanja dužnosti odnosno nakon prestanka radnog odnosa u školskoj ustanovi.

VII. VREMENSKO RAZDOBLJE ČUVANJA OSOBNIH PODATAKA

Sve osobne podatke školska ustanova obrađuje dok se ne ispuni svrha obrade u skladu sa zakonskim i drugim propisima. Nakon prestanka svrhe za prikupljanje podataka, osobne podatke školska ustanova ne koristi i ne obrađuje, a oni ostaju u sustavu pohrane na čuvanju u skladu s propisima o čuvanju dokumentarnog i arhivskog gradiva.

Budući da svako prikupljanje osobnih podataka povlači odgovorno postupanje s istima, II. gimnazija kao voditelj obrade podataka pridržava se sljedećih načela:

- Ne prikupljamo više informacija nego što je potrebno u radu,

- Osobne podatke ne koristimo u svrhe koje nisu navedene,

- Ne čuvamo osobne podatke ako više nije potrebno,

- Ne prodajemo, ne posuđujemo, ne distribuiramo i javno ne objavljujemo osobne podatke,

- Osobne podatke ne šaljemo trećim stranama bez znanja ispitanika/ korisnika,

- Ne koristimo nikakvu automatiziranu obradu i donošenje odluka niti profiliranje,

- Osobne podatke ne prenosimo izvan teritorija Europske unije - EU/EEA,

- Kontinuirano brinemo o svrhovitosti i sigurnosti pohrane osobnih podataka.

VIII. KONTAKT INFORMACIJE I SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU PODATAKA

Za pitanja u svezi ostvarenja prava i zaštite osobnih podataka u II. gimnaziji potrebno je obratiti se službenici za zaštitu podataka na adresu elektroničke pošte: tajnica@gimnazija-druga-zg.skole.hr  na školski e-mail: 2.gimnazija-zagreb@zg.t-com.hr  ili putem redovne pošte na adresu sjedišta.

Također, na prikupljanje i obradu osobnih podataka svaki korisnik/ispitanik ima pravo podnijeti prigovor nadzornom tijelu za zaštitu osobnih podataka u Republici Hrvatskoj.

IX. DOPUNE I PROMJENE POLITIKE PRIVATNOSTI

Ova Politika privatnosti, kao i naša internetska stranica, dizajnirani su sa svrhom pravovremenog informiranja i učinkovite zaštite osobnih podataka te će se kontinuirano unaprjeđivati sukladno načelu transparentnosti.